Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” успешно реализира проект „Алея на познанието” по национална кампания „За чиста околна среда”, конкурс „Обичам природата - и аз участвам”.

Целите на проекта бяха свързани с повишаване на екологичната култура на младите хора; изграждане на организационни умения и работа в екип, създаване на активна позиция и положително отношение към училищната среда, както и съпричастност при нейното съхраняване, поддържане и обновяване. Залесяването и обогатяването на биологичното разнообразие ще създаде условия за приятен и ползотворен отдих, за намаляване на градския шум и прах.

 

 

 

 

За реализирането на проекта бяха извършени следните дейности:

 • декоакция с участие на ученици и преподаватели за почистване на училищния двор и прилежащите зелени площи от битови и храстови отпадъци,а също така и подготовка  за изграждане на алеи и парково озеленяване;
 • класифициране на всички растителни видове в училищния парк;
 • обработка на релефа - оразмеряване, очертаване на терена, засаждане на храсти и декоративни дръвчета и цветя, затревяване на зелените площи, оформяне на зелени алеи в училищния двор;
 • провеждане на практически занятия за прилагане методиката на пробовземане и изследване на почвения слой; проучване на информация за различните видове минерални торове и научно обоснован избор на такива, подходящи за анализираните проби;
 • организиране на часове на открито, в естествена природна среда, по случай: 22.04. - Ден на Земята, 28.05. – Ден на парковете в България, 5.06. – Световен ден на околната среда.
 • провеждане на практически занятия за първа помощ при бедствия, аварии и катастрофи;
 • изработване и поставяне на информационни табла и табели за младите храстовидни и дървесни видове;
 • изработване, доставяне и монтаж на парково обзавеждане: бетонни кошчета за отпадъци, бетонни пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци, пейки с перголи; оформяне на екокътове за отдих и почивка;
 • изработване и поставяне на къщички за птици;

Дейностите продължават и след приключването на проекта в следния времеви график:

 • април – юни – организиране на часове на открито, в естесвена природна среда, по случай: Деня на Земята, Деня на парковете в България, Световния ден на околната среда;
 • май – октомври – провеждане на практически занятия за прилагане методиката на пробовземане и изследване на въздуха за прахови частици; измерване на градския шум;
 • юли – август – организиране на пленери през ваканциите за ученици с подчертан интерес към изобразителното изкуство;
 • септември – октомври, май - юни  – провеждане на часове на открито по изобразително изкуство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.