История

Повече от 50 години Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ дава своя изключителен принос в сложния процес за разгръщане на човешкия интелект и пълноценната му творческа реализация. С високото качество на общообразователната подготовка и създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като едно от най-престижните учебни заведения не само в региона, но и в страната.

Възпитаниците ѝ са намерили своята реализация в различни сфери: научни работници и университетски преподаватели, учители, инженери, архитекти, икономисти, юристи, художници, литератори, политически дейци и администратори на високи постове.
Поне три поколения търновци именно тук са се формирали като креативни и инициативни личности, притежаващи сериозна научна подготовка, критично мислене, добра обща култура, изградена гражданска позиция и предприемчив дух.

Богатата история на нашето училище се преплита с тази на две други търновски училища: Държавната девическа гимназия, открита през 1879 г., с пръв директор ректора на Петропавловското духовно училище епископ Климент Браницки, със светско име Васил Друмев, и Втора гимназия, преименувана впоследствие на ЕСПУ „Васил Друмев”.

Историята на Математическата гимназия започва със Заповед на Министъра на народната просвета Стефан Василев от 27 май 1971 година: "… нареждам от 1 септември 1971 година да се открие самостоятелна математическа гимназия в град Велико Търново ...".

 

На 1 септември гимназията отваря врати за първия си прием - 2 паралелки ІХ клас и 4 - VІІІ клас - около 150 ученици с учителски състав от 12 грижливо подбрани преподаватели. Това са: Никола Високов – директор; Емил Петров и Иван Иванов – математика; Георги Василев – физика; Ангел Цветанов и Недялка Алексиева – химия; Иванка Декова и Никола Джамбазов – български език и литература; Стефка Стефанова – руски език; Живка Дечева – география; Анастасия Тодорова – история и Петко Цапаров – физическа култура.

Първоначално Математическа гимназия е подслонена от ОУ "П. Р. Славейков", две години е в сградата на Строителен техникум, следващите десет години дели класните стаи с Езикова гимназия.

До 1981 г. в гимназията се влиза с изпит по математика, кандидатите са завършили седми клас, местата – 4 паралелки. Но времето налага и обособяването на паралелки по химия, биология, физика, по-късно и по география.

През 1985 г. се осъществява сливането на Математическа гимназия с ЕСПУ "Васил Друмев". Новосъздаденото учебно заведение получава името ЕСПУ с математическа насоченост "Васил Друмев", а от 28.03.1988 г. придобива името Природо-математическа гимназия "Васил Друмев". Директорската щафета за две години поема Атанас Георгиев. От 1987 до 1998 г директор е Петър Джуров. От есента на 1998 г. до есента на 2004 г. директор на гимназията е Милка Илиева. От 2004 до декември 2013 директор на гимназията е Славка Симеонска. От януари 2014 до декември 2015 директор на гимназията отново е г-жа Милка Илиева.

Днес директор на гимназията е г-н Ангел Гушев.

От 1989 г. в отговор на нарасналите обществени потребности се въвежда разширено изучаване на западни езици – английски, немски, френски; като втори чужд език – руски, испански, италиански. През 1997 година отпада профил "физика" – една загуба, която и днес не е преодоляна. През 1997-ма се въвежда нов профил – "информатика", своевременен отзвук от навлизането на човечеството в ерата на комуникациите и информацията. 1998 г. е забележителна с приема на петокласници – два класа, по-голямата част от които след това стават ученици в гимназията. Випуск 2002-ра завършва с експерименталния профил "мениджмънт".

От учебната 2001/2002 се утвърждава приемът на ученици – изцяло след завършен седми клас, в пет профила и шест паралелки: математика с английски език; математика с немски език; информатика; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда и география и икономика.

От учебната 2008/2009 се вместо химия и опазване на околната среда се открива специалност информационни технологии. Отново приемът е в шест паралелки с профил природоматематически: математика с английски език; математика с немски език;  информатикаинформационни технологиибиология и здравно образование  и география и икономика.

От месец юни 2017 година гимназията е обявена за Иновативно училище. Иновацията се състои в разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

От учебната 2018/2019 ПМГ осъществява прием в четири профилирани и една професионална паралелка. Профилите са:  Математически - с интензивно изучаван английски език или интензивно изучаван немски език;  Софтуерни и хардуерни науки - с интензивно изучаван английски език и Природни науки - с интензивно изучаван английски език, а професията е Приложен програмист.

През месец декември 2020 г., в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, бе подписано Споразумение за сътрудничество между Техническия университет в София и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“.

В края на 2020 година министър Вълчев възложи на гимназията едиствена по рода си Национална иновативна задача. Иновацията предвижда създаване на нови образователни, тематични направления от областите: дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интиликт. Учебните програми са на две равнища – стандартно и за напреднали.

Обучението по тези програми ще служи за вход в университет и за работа в местни ИТ фирми. Комисия от учители, университетски преподаватили и представители на ИТ бизнеса ще издава сертификат на най-добрите за знания в областта на информационните, комуникационните и компютърни системи и технологии. 

Това е причината от учебната 2021/2022 година гимназията да предложи прием в още една професия от направление „Компютърни науки”–  „Системен програмист”. Така обучението ще се осъществява в три профила и две професии.

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА

I. ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„… На 1 ноември 1879 година Търновското главно четвъртокласно девическо училище, открито на 1 август 1869 година, се преобразува в Държавна петокласна девическа гимназия…“;
„… В началото са били отворени само три класа и всяка следваща година се е отварял по-горен клас. Така в края на учебната 1882/1883 година се провежда първият зрелостен изпит…“;
„…В началото на учебната 1888/89 година гимназията става шестокласна, а от 1897 година се преобразува в седмокласна с два курса: долен, състоящ се от първи до пети клас, и горен- от шести и седми класове…“;
„…Уредник и управляващ безвъзмездно Девическата гимназия е бил ректорът на Петропавловското духовно училище епископ Климент Браницки, със светско име Васил Друмев. Заради големите му заслуги от 7 май 1902 година гимназията е наречена на неговото име- „Митрополит Климент“…“;
Търновската държавна девическа гимназия е едно от най-старите и добре уредени учебни заведения, ползващо се с добро реноме в околията и страната. Нейни възпитаници запалват искрата на просвещението и в други окръзи на царска България. Не са малко и тези, които следват и завършват висше образование в странство и в България.
 
II. ВТОРА ГИМНАЗИЯ
„…През учебната 1952/53 година, по нареждане на министъра на народната просвета, Девическата гимназия се преобразува в Смесена гимназия „Митрополит Климент“…“;
„…През учебната 1956/57 година Смесената гимназия се премества в сградата на бившата Втора прогимназия, над градската градина. През същата година се започва строежът на нова сграда, близо до новия стадион…“;
„…От учебната 1958/59 се говори за Втора смесена гимназия. Никола Високов е назначен за учител по математика. Тържествено е отбелязана 90-годишнината на гимназията…“;
„…През 1960 г. Втора гимназия се мести в новата си сграда. При преместването учениците пренасят цялото оборудване на ръце. Две години в новата сграда се влиза само с домашни обувки.“;
„…От учебната 1960/61 се говори за Втора политехническа гимназия. Неин директор става Марин Иванаков…“;
„…През учебната 1961/62 се разкрива първата математическа паралелка с учител Никола Високов…“;
„…През учебната 1965/66 година се отчита успешното представяне на гимназията в математическите олимпиади, благодарение на упорития и системен труд на Никола Високов, Иван Стоянов, Маргарита Маргаритова и Зорка Кочкова. Посочват се имената на Николай Драганов от IX клас, Милчо Неделчев и Недю Попиванов от XI клас. Отбелязва се, че Милчо Неделчев е бил включен в подготовката за определяне на отбора на България за Международната олимпиада…“;
„…През учебната 1967/68 година се отчита, че най-висока успеваемост в девети, десети и единадесети клас постигат паралелките с математически профил, които са комплектовани от много добри и отлични ученици…“;
„…През учебната 1968/69 година се говори за големите успехи на гимназията в областта на математиката. Споменават се имената на учениците Владимир Тодоров, Кина Попиванова, Иларион Димитров, Панайот Панайотов и Валентин Маринов, участвали в Републиканската олимпиада, в резултат на което Владимир Тодоров е включен в отбора на България за Международната олимпиада в Румъния…“;
„…През учебната 1968/69 година Гимназията отбелязва и своя 100-годишен юбилей. По този повод в двора на гимназията е открит бюст- паметник на Васил Друмев…“;
„…През учебната 1971/72 година част от колектива се присъединява към новооткритата Математическа гимназия (Никола Високов, Емил Петров, Георги Василев), а Никола Високов става неин пръв директор…“;
„…В началото на учебната 1976/77 година гимназията е обединена с Вечерната гимназия и превърната в Образцово средно политехническо училище „Васил Друмев“ с ученици от четвърти до единадесети клас…“;
„…В началото на учебната 1985/86 година, въз основа на Заповед РД-14-8 от 21 май 1985 г. на Министерството на народната просвета, се осъществява обединението на ОСПУ „Васил Друмев“ и Математическа гимназия. Обединеното училище носи името ОЕСПУ с математическа насоченост „Васил Друмев“, а негов директор става Атанас Георгиев…“;
 
III.МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Историята на Математическата гимназия започва със Заповед на Министъра на народната просвета Стефан Василев.
Училището отваря врати за първия си прием- две паралелки в ІХ клас и четири в VІІІ клас с над 180 ученици, учителски състав от 12 грижливо подбрани преподаватели и пръв директор Никола Високов.
Заредени с младежки порив и дръзновение, амбицирани да докажат, че са най-добрите, учителите правят така, че скоро гимназията става фактор, с който всички трябва да се съобразяват.
-„…През 1972 година Математическа гимназия е трета в комплексното класиране на Втория Национален пролетен турнир в Казанлък…“;
-„…През 1980 година Математическа гимназия е комплексен първенец на междуокръжните математически състезания, благодарение на доброто представяне на отборите от 8. до 11.клас…“;
„…През 1980 година Математическа гимназия е комплексен първенец на междуокръжните математически състезания, благодарение на доброто представяне на отборите от VIII до XI клас…“
„…През 1981 година Математическа гимназия чества 10- годишнината от своето създаване. Отчита се, че гимназията вече се е утвърдила като авторитетно училище не само в окръга, но и в цялата страна …“
„…На младежките пориви, на стремежите към новото, към дръзновените решения, на дълбокото предизвикателство към всичко закостеняло, отживяло, повърхностно, ограничено нашите учители с призвание отговарят. Утвърдени като учители специалисти, те разбуждат и разпалват духовете, майсторски, умело и неусетно разкриват големите научни и обществени истини- казва Иванка Декова в един от материалите, отразяващи празника…“
„…През 1981 г., във връзка с честването на 1300 години от създаването на българската държава, са организирани вълнуващи срещи с творци на изкуството- писателя Антон Дончев, народния артист Георги Георгиев- Гец, заслужилия артист Богомил Симеонов и Константин Цанев…“
„…През 1985 година Математическа гимназия е в навечерието на своя 15-годишен юбилей. Посочва се, че гимназията подготвя кадри за всички сфери на икономическия и социалния живот на страната, че учениците ни се нареждат до тези на другите водещи математиче51
ски гимназии…“
„…Изразяват се надежди, че за гимназията ще бъде построена нова сграда с работилници, специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали…“
„…В началото на учебната 1985/86 година се осъществява обединението на Математическа гимназия и ОЕСПУ „Васил Друмев“. Обединеното училище първоначално носи името ОЕСПУ с математическа насоченост „Васил Друмев“…“
„…Директор на обединеното училище става Атанас Георгиев. Негови заместници са Никола Високов и Алекси Гуглев…“;
„…Обучението се провежда паралелно на две смени за общо 1100 ученици от 5. до 11. клас…“
„…През годината се изграждат три компютърни зали. Инсталацията е проектирана и изградена от специалисти от МЕИ- София. Със средства на бюджета на училището и училищното настоятелство са закупени 35 компютъра Правец 82…“
„…От учебната 1986/87 година стартира приемът на 3 подготвителни паралелки в VII клас …“
„…През учебната 1986/87 година е завършен компютърният сектор, разполагащ със 72 компютъра Правец, два интелигенти терминала Изот-1036. Доставени са 10 робота Робко и един брой учебен лазерен апарат. Поставя се началото на кръжоци по роботика и лазерна техника…“
„…През 1986 година компютърния сектор посещава роденият във Велико Търново акад. Любомир Илиев. Той е основател на първия изчислителен център в България; основател и ръководител на колектива, който през 1963 г. създава първия български компютър Витоша. По негова инициатива започва разработката на първия български калкулатор ЕЛКА…“
„…През същата година за поставяне началото на лаборатория по биотехнологии са доставени два компютърно управляеми дестилатора…“
„…Андрей Гушев, Вера Катева и Бойка Недева организират и провеждат първите компютърни уроци по математика и химия…“
„…В началото на учебната 1987/88 година Атанас Георгиев е пенсиониран. За директор временно е назначен Тодор Величков. За заместник-директор е назначена Ганка Карагеоргиева …“
„…През м. октомври 1987 година за директор е назначен ПетърДжуров…“
-„…През 1988 година гимназията заема шесто място в комплексното класиране на Пролетните математически състезания „Атанас Радев“ в гр. Ямбол…“;
„…Със Заповед № П-0800-128 от 23 март 1988 г. МКНП разрешава ЕСПУ с МН „Васил Друмев“ да се преименува на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“…“
- „…През 1989 година ПМГ заема четвърто място в комплексното класиране на Пролетния математически турнир в гр. Казанлък…“;
„… От началото на учебната 1989/90 година, поради заболяване на Никола Високов, длъжността заместник-директор заема Емил Петров…“;
„… На заседание на ПС през учебната 1990 година е решено от учебната 1991/92 година обучението по чужд език в VIII клас да бъде засилено (18 часа седмично)…“;
-„…През 1991 година на името на наскоро починалия директор Никола Високов е създадена Фондация. Средствата, които са се генерилали в нея, са използвани за подпомагане на извънкласните дейности. Организирани са лагер-школи във Вонеща вода…“;
„… В началото на учебната 1991/92 година за помощник-директори са назначени Вергиния Качакова и Тодор Великов…“;
„…С богата литературно-музикална програма в ДМТ „Константин Кисимов е отбелязана 20-годишнината от основаването на гимназията“…“;
„…В началото на учебната 1992/93 година на мястото на Тодор Великов за помощник-директор по учебната дейност е назначена Иванка Декова…“;
„…В началото на учебната 1993/94 година по свое желание Иванка Декова освобождава мястото на помощник-директор и отново става учител по български език и литература. Длъжността „помощник-директор по учебната част“ остава незаета да края на учебната година…“;
„…В началото на учебната 1994/95 година за помощник-директор по учебната дейност е назначен Валентин Бояджиев…“;
„…На тържественото изпращане на випуск 1995, състояло се на 22 май, присъства и академик Благовест Сендов, който поздрави зрелостниците и им пожела успешна реализация. Последва и среща с учителския колектив …“;
„…През учебната 1996/97 година за пръв път се прави прием в пети клас- 1 паралелка …“;
„…Учебната 1996/97 година преминава под знака на 25-годишния юбилей на гимназията. Юбилейното тържество под надслов „Моето училище в ХХI век“ е в рамките на два дни и се провежда в кино „Полтава“ и голямата зала на Общинския съвет. Издадени са два сборника…“;
„…През учебната 1997/98 година приемът в пети клас е две паралелки …“;
„…Учебната 1998/99 година започва с промени в административното ръководство. След спечелен конкурс за директор на гимназията е назначена Милка Илиева. Помощник- директорът по учебната дейност Валентин Бояджиев по свое желание освобождава длъжността. На негово място е назначена Кинка Кирилова…“;
„…В края на учебната 1997/98 година Педагогическият съвет взема решение от следващата учебна година да не се предлага прием от V и VII клас …“;
„…От 22 до 25 октомври 2001 година са организирани редица изяви, целящи популяризиране успехите на гимназията и свързани с честването на 30- годишнината от създаването ѝ. Издадени са юбилеен вестник и други рекламни материали…“;
„…Кулминация на празника е юбилейното тържество, проведено на 26 октомври 2001 г. в ДКС „Васил Левски“. Там са се събрали бивши и настоящи възпитаници на гимназията, бивши и настоящи учители, гости. Спектакъл по сценарий на Антоанета Чобанска, подготвен от Светлозара Ангелова и изнесен от възпитаници на гимназията, пренася зрителите от Древна Гърция до наши дни…“;
„…Учебната 2003/04 година е открита в обновена сграда след основен ремонт на покрива и фасадата на училището…“;
„…Поради напускане на досегашния директор Милка Илиева през лятото на 2004 година от 01.09. 2004 година за временно изпълняващ длъжността директор е назначена Стефка Колева…“;
„…През м. декември 2004 на година по свое желание г-жа Кинка Кирилова-Лупанова преминава от длъжността “помощник-директор по учебната дейност“ на длъжността „учител по информатика и ИТ“. На нейно място е назначен Николай Цонев…“;
„…От началото на месец март 2005 година за директор на гимназията на мястото на Стефка Колева е назначена Славка Симеонска…“;
„…От началото на учебната 2005/06 за помощник-директор по учебната дейност е назначен Ангел Гушев, а Николай Цонев преминава на длъжността „учител по история и география“…“;
„…Тъй като учебната 2006/07 година е юбилейна за гимназията, през лятото на 2006 г., със средства от общинския бюджет, са реновирани главното фоайе, фоайето пред ученическия бюфет и северните стълбища. Проектирани и изработени са изцяло нови пана в главното фоайе…“;
„…Тържественото честване на 35-тата годишнина се провежда в средата на м. ноември 2006 г. Юбилейното тържество е в ДМТ „Константин Кисимов“ на 17 ноември, то е предшествано от изнесен педагогически съвет, на който присъстват бивши и настоящи учители от гимназията. Честването е съпроводено от редица мероприятия: публикации в местната преса, участия в специални предавания на местните телевизии, изготвяне на плакет, брошури и други рекламни материали…“;
„…В рамките на честването на 35-тата годишнина са проведени срещи по футбол, волейбол и баскетбол между бивши и настоящи учители и ученици…“;
„…Учебната 2007/08 година започва с изцяло подменена дограма на сградата, ремонт на физкултурния салон и ново учебно-техническо оборудване…“;
„…2007 година ще остане в историята на българското образование с най-масовата и най-продължителната учителска стачка от 24 септември до 4 ноември. Всички учители, с изключение на 5, участват активно от първия до последния ден…“;
„…От 1 януари 2008 г. финансирането на учебните заведения се извършва по нов начин- чрез делегирани бюджети…“;
„…Випуск 2008 г. е първият, който се явява на задължителни Държавни зрелостни изпити. Средният успех на випуска от ДЗИ е Отличен (5,54)- най-висок в областта. От 1070 училища в страната гимназията заема престижното 32 място…“;
„…За пръв път от много години, през 2008 година, гимназията не успява да реализира на 100% своя прием. Не се сформира химическа паралелка…“;
„…Преди началото на учебната 2008/09 година е направен цялостен ремонт на санитарните възли. Гимназията получава нови компютри, с които са обзаведени две нови компютърни зали…“;„…В края на 2008 година, след спечелен конкурс, Славка Симеонска е назначена на постоянен договор за директор на гимназията…“;
„…През пролетта на 2009 година Ангел Гушев и Мария Георгиева провеждат интегрирани онлайн уроци по математика и руски език с ученици от ПМГ и Видновската гимназия в Московска област…“;
„…Бившият възпитаник на гимназията Иван Георгиев прави дарение, предназначено за подобряване на материално-техническата база на кабинета по физика…“;
„…На мястото на профил „Химия и ООС“ от учебната 2009/10 година успешно стартира прием в профил „Информационни технологии“…“;
„…Заради спечеления сребърен медал от Стефан Аврамов на Международната олимпиада по информатика в гр. Пловдив през 2009 г., през 2010 година гимназията получава от МОМН 120 компютърни конфигурации. С тях изцяло се подменя компютърната техника в съществуващите зали и се изгражда нова Интерактивна зала на мястото на малката кинозала…“;
„…От учебната 2009/10 година гимназията става неизменен домакин на Пролетното национално състезание по информатика…“;
„…През октомври 2009 година Борислав Марковски и Славка Симеонска посещават Европейския център за ядрени изследвания в Женева…“;
„…С успех Много добър (5, 43) на държавните зрелостни изпити по български език и литература през 2009 г. гимназията заема първо място в областта и двадесет и трето в страната.…“;
„…През есента на 2010 година РИО- Велико Търново прави предложение за намаляване на план-приема с две паралелки. Това предизвиква остра реакция от страна на педагогическия колектив, както на бивши и настоящи възпитаници на гимназията. След поредица от срещи и разговори приемът остава непроменен…“;
„…През пролетта на 2011 г. в интерактивната зала на гимназията се проведе семинар по проект „Фибоначи“. Лектори бяха Ангел Гушев и доц. д-р Веселин Гушев- ФМИ на СУ. На семинара присъстваха и акад. Благовест Сендов, акад. Петър Кендеров, проф. Стефка Димова, проф. Гено Николов, Жени Сендова. На следващия ден в Алеята на бележитите търновци бе открит паметен знак на акад. Борислав Боянов.…“;
„…През есента на 2011 г. гимназията е домакин на Пролетното национално състезание по физика…“;
„…През учебната 2011/12 гимназията чества 40 години от своето създаване. Програмата по честване на празника включва тържествен коктейл за бивши и настоящи учители, както и множество изяви…“;
„…През пролетта на 2012 година ученици, от гимназията, водени от Борислав Марковски и Славка Симеонска посещават Европейския център за ядрени изследвания в Женева …“;
„…През 2013 година успешно се дипломира випускът с пет паралелки и от следващата учебна година броят на паралелките в гимназията отново е 30…“;
„…Учебната 2013/14 година е динамична и изпълнена със сериозни предизвикателства. Поради излизането на Славка Симеонска в продължителен болничен от м. октомври до края на 2013 г. за временно изпълняващ длъжността директор е назначен Ангел Гушев. От началото на 2014 г. за временно изпълняващ длъжността директор е назначена Милка Илиева …“;
„…През м. февруари 2014 г. в гимназията е извършена цялостна едномесечна проверка от Министерството на образованието и науката …“;
„…През пролетта на 2014 г. е съборена помощната сграда, намираща се в източната част на двора на гимназията, и на нейно място, с финансовата помощ на „Екстрапак ООД“, е направено волейболно игрище…“;
„…През 2015 г. гимназията е домакин на Националното състезание по география и икономика, на което Йордан Георгиев и Богомил Иванов заемат първите две места…“;
„…В началото на 2016 г. директорът на гимназията Милка Илиева са завръща на постоянното си работно място. На длъжността „директор“ до обявяване на конкурс е назначен Ангел Гушев…“;
„…За временно изпълняващ длъжността „помощник-директор по учебната дейност“ е назначен Николай Цонев. На длъжността „учител по история“ в гимназията е назначен Светлин Стоянов…“;
„…В навечерието на 24 май 2016 г. Община Велико Търново присъжда на ПМГ „Васил Друмев“ наградата „Св. Патриарх Евтимий Търновски“- „Колектив на годината“…“;
„…От 28-30 октомври 2016 г. ПМГ е домакин на Първото национално състезание по компютърна математика за ученици от VIII до XII клас. В него вземат участие 30 ученици от Велико Търново, София, Димитровград, Шумен, Хасково и Русе…“;
„…С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през есента на 2016 година гимназията е преименувана на Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Друмев”. Това предизвика неодобрение в ръководството и колектива. Предприети са действия за връщане на старото име, които се увенчават с успех в началото на 2017 година…“;
„…На 10 и 11 ноември 2016 година тържествено е отбелязана четиридесет и петата годишнина на гимназията. Празничната програма включва тържествен концерт в залата на ДМТ „Константин Кисимов”; тържествен коктейл под наслов Среща на поколенията, както и множество изяви на учители и ученици. По случай годишнината са изработени плакети, значки и рекламни материали. Издадена е и юбилейна книжка…“;
„…През пролетта на 2017 година, в източната част на двора на гимназията, по Национална кампания „За чиста околна среда- 2017”, е изградена „Алея на познанието…“;
„…С решение на Министерски съвет от 17 юни 2017 г. гимназията е обявена за Иновативно училище. Иновацията се състои в разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. За профил Математически иновативни са предметите: Компютърна математика в VІІІ клас и Приложна математика в ІХ клас. За профил Софтуерни и хардуерни науки- Въведение в програмирането на С++ и Компютърна математика в VІІІ клас и Алгоритми и структури от данни в ІХ клас…“;
„…През месец ноември 2017 година стартира санирането на сградата, подмяната на отоплителната инсталация и смяна на дограмата на първия етаж на гимназията. Ремонтът е по проект „Енергийна ефективност”. Средствата са осигурени от Националния доверителен екофонд и община Велико Търново. Със средства от бюджета на гимназията е сменен покривът. Ремонтните дейности продължават до края на м. януари 2018 година. За този период учебният процес е изнесен в сградите на ПГСАГ „Ангел Попов“ и ПГ по моден дизайн…“;
„…От лятото на 2018 г., след спечелен конкурс, директор на гимназията е Ангел Гушев…“;
-„…През есента на 2018 г. учениците от Випуск 2003 организират благотворителен футболен турнир, по повод 15-тата годишнина от своето завършване. Със събраните средства те ремонтират цялостно една стая в гимназията. В турнира вземат участие момичешкия отбор на футбол на ПМГ, директорът Ангел Гушев и учителят по физическо възпитание и спорт Александър Апостолов. Идеята е турнирът да се превърне в ежегоден, като всяка година се събират средства, за да продължи обновяването на училищните кабинети…“;
„…С цел повишаване нивото на новоприетите ученици за учебната 2018/19 година е утвърден план-прием от пет паралелки. Четири са профилирани, а една е професионална. Профилите са: „Математически“ с английски език; „Математически“ с немски език; „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“, а професията- „Приложен програмист”…“;
-„…През есента на 2019 г., със средства събрани от Випуск 1987 и Випуск 1991 изцяло са обновени още два кабинета в гимназията…“;
„…Учебната 2019/2020 година започва обичайно, но поради обявената пандемия в световен мащаб и взетите противоепидемични мерки в страната от средата на месец март 2020 г. се преминава към дистанционно обучение в електронна среда. На учениците и учителите са предоставени различни платформи за онлайн преподаване…“;
„…През 2021 година за пръв път министърът на образованието и науката възлага на ПМГ „Васил Друмев“ иновативна задача. Иновацията предвижда създаването на изцяло нови учебни програми в областите: „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ на две равнища. Целта е гимназията да се превърне в център за дигитални иновации и реализация на младите хора.“;
„…Това е причината през учебната 2021/22 година гимназията да предложи прием в още една професия от направление „Компютърни науки ”- „Системен програмист”. Това предвижда обучението да се осъществява в три профила: „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“; и две професии: „Приложен програмист“ и „Системен програмист“…“;
„…От пролетта на 2021 година в гимназията започва да функционира „Център за природни науки, изследвания и иновации“. Новият СТЕМ-център е разположен върху площ от 514 кв. метра и включва пет съвременни учебни зали. В кабинета по биология има мобилна виртуална лаборатория със стереоскопични лаптопи. В кабинета по физика всеки ученик може за използва комплекти по електроника, програмиране и роботика. В мултифункционалната презентационна зала могат да се правят презентации, да се провеждат извънклас59
ни дейности и да се работи по проекти. Химическата лаборатория, оборудвана със специализирани работни маси, дава възможност за провеждане на сериозни практически опити. В кабинета по химия са осигурени интерактивна техника и образователен софтуер, чрез които теоретичната част от обучението да бъде оптимизирана и подобрена. Коридорът и общото пространство на етажа са превърнати в зони за дискусии, презентации, прожекции и отдих…“;
„…На 9 юни 2021 гимназията е домакин на форум „Иновативно обучение в STEM среда“. В него над 50 учители и ученици от страната имат възможност да обменят знания и опит, свързани с изграждането на STEM центрове, и да представят добри иновативни практики при обучението в STEM среда…“;
„… От 24 февруари 2022 година стартира изпълнението на проект в размер на 1 365 000 лв. Финансирането е осигурено от Министерството на образованието и науката. Предвидено е преустройство на помещенията на бившата кухня и столова и обособяването на съвременна библиотека, два компютърни кабинета и класна стая; ремонт на съблекални и санитарни възли към физкултурния салон, както и цялостна реконструкция и модернизация на физкултурния салон. Очаква се след приключване на проекта гимназията да премине на едносменен режим…“;
Прегледът на успешно реализираните приоритети в развитието на образованието в ПМГ „Васил Друмев“ през последните години са в максимална степен показва, че те са съобразени с принципите на българското и европейското образователно пространство: оптимизиране на управлението; подобряване на материално-техническата база; максимално интегриране на технологиите в обучението; актуализиране на методите и формите на преподаване; акцентиране върху пълноценното разгръщане на интелектуалния потенциал на учениците в избраните от тях профили и професии.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.