Профили и професии

   Вече пет десетилетия Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" дава своя положителен принос в сложния научен процес за разгръщане на човешкия интелект и неговото пълноценно творческо реализиране, в процеса на личностното изграждане. С високата общообразователна подготовка на учениците, със създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като водещо учебно заведение не само във Великотърновска област, но и в страната.

Профил "Математически"

   Математиката е универсалният предмет, тя е универсалният измерител. Вече четири десетилетия паралелките с профил математика са фундаментът на гимназията. Профилите "Математика с английски език" и "Математика с немски език" са с теоретична и приложна насоченост. Обучението по математика в гимназията се води на високо научно ниво. За това говорят успехите на възпитаниците на училището на различни национални състезания и олимпиади, както и представянето им на държавния зрелостен изпит и кандидатстудентските изпити в най-престижните университети в страната и чужбина.

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране и други. Подготовката е насочена и към участие в олимпиади и състезания.

   Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на софтуерното инженерство, мрежовото програмиране компютърната графика и други.

Профил "Природни науки"

е с теоретична и приложна насоченост. Основните дисциплини включени в обучението: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални и международни състезания и олимпиади.

   Предпочитани специалности са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника и други.

Професии "Приложен програмист" и "Програмист на изкуствен интелект"

са създадени по инициатива на ИТ бизнеса, който като най-бързо развиващ се бранш в страната има нужда от добре подготвени и квалифицирани кадри.

    Специалностите "Програмиране на изкуствин интелект" и "Приложно програмиране" са с теоретична и приложна насоченост.

   От учебната 2021/2022 година обучението в тези специалности ще се извършва по възложена от МОН иновативна задача. Тя е за създаване на ново учебно съдържание в направленията  – дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интелект. Обучението ще се провежда на две равнища – стандартно и за напреднали.

   В изпълнението на иновативната задача ще се включат  преподаватели от факултет "Компютърни системи и технологии" на ТУ, София и местни ИТ специалисти. Завършилите съответния етап ще получават сертификат за знания и умения в областта на информационните, комуникационните и компютърни системи и технологии. Постигнатите добри резултати от обучението ще служат за вход в университет или за работа в местни фирми.

Кратка презентация за приема може за видите тук.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.