Профили

 

Повече от четири десетилетия Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" дава своя положителен принос в сложния научен процес за разгръщане на човешкия интелект и неговото пълноценно творческо реализиране, в процеса на личностното изграждане. С високата общообразователна подготовка на учениците, със създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като водещо учебно заведение не само във Великотърновска област, но и в страната.

е универсалният предмет, тя е универсалният измерител. Вече четири десетилетия паралелките с профил математика са фундаментът на гимназията. Профилите "Математика с английски език" и "Математика с немски език" са с теоретична и приложна насоченост. Обучението по математика в гимназията се води на високо научно ниво. За това говорят успехите на възпитаниците на училището на различни национални състезания и олимпиади, както и представянето им на държавния зрелостен изпит и кандидатстудентските изпити в най-престижните университети в страната и чужбина.
 

е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране и други. Подготовката е насочена и към участие в олимпиади и състезания.Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на софтуерното инженерство, мрежовото програмиране компютърната графика и други.
 

е с приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, бази от данни, WEB дизайн, програмиране за WEB, мрежи, компютърна графика, мултимедия, текстообработка, електронни таблици и други. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на компютърния дизайн, комуникaциите, администрацията на мрежи, информационното обслужване, софтуерното инженерство, рекламата и други.
 

е с теоретична и приложна насоченост. Основните дисциплини включени в обучението: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални и международни състезания и олимпиади. Предпочитани специалности са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника и други.
 

е с теоретична и приложна насоченост. Той предоставя възможност за творческа индивидуално изява на ученици със задълбочени знания и придопити практически умения в областта на географията чрез участие в националната олимпиада и други състезания.Също така възпитаниците на гимназията имат възможност да се изявят в сферата на компютърните технологии, свързани с географската наука.Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, стопанско управление, туризъм, международни икономически отношения.  
 
 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.