Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


Банкова сметка на ПМГ „Васил Друмев“

ЕИК/код по БУЛСТАТ  000123483

IBAN: BG 49 SOMB91303124759900

BIC: SOMBBGSF


 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.