Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


Банкова сметка на ПМГ „Васил Друмев“

ЕИК/код по БУЛСТАТ  000123483

IBAN: BG 49 SOMB91303124759900

BIC: SOMBBGSF


Банкова сметка на Училищното настоятелство

ЕИК/код по БУЛСТАТ  104614665

IBAN: BG 39 UBBS80021025407314

BIC: UBBSBGSF

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.