Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2017 - 2020

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ УЧЕБНА 2020/2021

- VІІІ А    VІІІ Б    VІІІІ В    VІІІ Г    VІІІ Д

- ІХ А    ІХ Б    ІХ В     ІХ Г    ІХ Д

Х А     Х Б     Х В      Х Г     Х Д

- ХІ А    ХІ Б    ХІ В     ХІ Г    ХІ Д  

- ХІІ А   ХІІ Б   ХІІ В    ХІІ Г   ХІІ Д    ХІІЕ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩЕТО

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ПМГ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГОДИШЕН ПЛАН 2020/2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/21 Г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020/21 Г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020/21 Г.


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕТ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2020

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ     БЮДЖЕТ 2020 II ТРИМЕСЕЧИЕ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ  30.09.2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ 30.06.2021

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 3 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 7 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НАДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВЕДЕТЕЛСТВА ЗА ПК

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ( в сила от 2021/2022 година)

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПК ( всила от 2021/2022 година)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.