Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2017 - 2020

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

- VІІІ А    VІІІ Б    VІІІ В    VІІІ Г    VІІІ Д

- ІХ А    ІХ Б    ІХ В     ІХ Г    ІХ Д

Х А     Х Б     Х В      Х Г     Х Д

- ХІ А    ХІ Б    ХІ В     ХІ Г    ХІ Д  

- ХІІ А   ХІІ Б   ХІІ В    ХІІ Г   ХІІ Д 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩЕТО 2023/2024 Г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ПМГ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГОДИШЕН ПЛАН 2022/2023 Г. 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/23 Г.

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА 2022/23 Г.

ГРАФИК НА II ЧАС НА КЛАСА НА УЧЕБНАТА 2022/23 Г.

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА ЗА I СРОК НА УЕБНАТА 2022/23 Г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/23 Г.

ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021/22 Г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2021/22 Г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021/22 Г.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕТ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2020

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ     БЮДЖЕТ 2020 II ТРИМЕСЕЧИЕ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ  30.09.2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ 30.06.2021

БАЛАНС 2021

БЮДЖЕТ 2022

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ДОКЛАД ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2022

ДОКЛАД ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 

ФИНАНСОВ ДОКЛАД 2022

БЮДЖЕТ 2023

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ДОКЛАД ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДОКЛАД ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 3 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 7 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НАДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВЕДЕТЕЛСТВА ЗА ПК

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ( в сила от 2021/2022 година)

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПК ( всила от 2021/2022 година)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.