През учебната 2020/2021 година ПМГ ”Васил Друмев“ продължи да работи по проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

  През учебната 2020/2021 година ПМГ ”Васил Друмев“ продължи да работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Програмата на клуб „Дигитален свят“ има основна цел: достигане свободно ниво на владеене на дигиталните компетентности на учениците съгласно Европейската рамка за оценяване.

  Резултатите за учениците след проведеното обучание са:

     - Повишаване на дигиталната компетентност и умения;

     - Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;

     - Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на информационните технологии.

     - Придобиване на компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което допринася за социалната им интеграция и професионална реализация.

   Всичките 15 участници получиха сертификат за успешно завършено обучение от 70 учебни часа по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности през периода 02.12.2020 г. - 06.07.2021 г. съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.