26 септември – Европейски ден на езиците

Практиката отдавна е показала, че дори много бавно и отчетливо да говориш на български – няма как да те разберат в чужбина. А ако знаеш дори няколко фрази от съответния чужд език, вниманието отсреща е различно.

От 2001 г. насам по идея на Съвета на Европа 26 септември е посветен на европейските езици. Целта е да се отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да се подкрепи изучаването на повече чужди езици.

Европа разполага с истинско лингвистично съкровище от над 200 езика. Английският език е втори за една трета от населението на ЕС. След него е немският с 12 %, който има леко предимство пред френския – 11 %.

Официалните езици в ЕС са 23. Първият регламент на Общността, който ги определя, е приет през 1958 г. Той посочва нидерландски, френски, немски и италиански за първите официални и работни езици на ЕС – езиците на държавите-членки по това време. Оттогава, с присъединяването на нови страни-членки, броят на официалните и работните езици непрекъснато расте. Тъй като някои от тях говорят един и същ език, броят на езиците е по-малък от броя на страните. В Белия например официалните езици са нидерландски, френски и немски, а в Кипър по-голямата част от населението говори гръцки, който е официален за страната.

Поради ограниченото време и бюджет, сравнително малко документи се превеждат на всички езици. Европейската комисия използва английски, френски и немски като процедурни езици, а Европейският парамент осигурява превод на различни езици според нуждите на своите членове.

На този ден навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат по-добро ниво на вече познат език.

Говоренето на различни езици не е пречка за комуникацията между хората, напротив. То е също толкова естествено, колкото и усмивката. Затова днес дори и по-възрастните желаят да учат чужд език. Да знаеш език, различен от майчиния, е от полза за всеки. Няма пределна възраст да научиш нов език и да се насладиш на удоволствието от това. Да знаеш дори само няколко думи от езика на страна, която посещаваш, значително повишава възможността за нови познанства и приятелства.

А във все по-глобализираното общество владеенето на чужди езици дава и по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот, както в нашата страна, така и в други части на света.

Един от девизите на Европейския ден на езиците е следната чешка поговорка:

„Живеете нов живот заради всеки нов език, който говорите, а ако знаете само един език, живеете само веднъж.”

А вие? Колко нови живота има пред вас? Това зависи от вас самите!...

 

Вавилонската кула

Защо хората не говорят един език ? Защо има толкова много езици? 5000 и дори повече?

Често се споменава за изграждането на една голяма кула , а именно Вавилонската кула.

В Библията пише , че в началото целият свят имал само един език. Първоначално хората живеели в едно село и имали един език. Но тогава те намерили за неудобно, че Луната не светела постоянно и те не можели да пазят стадата си нощем. А искали  тя да свети ден и нощ и затова построили една кула до Луната. Тя станала толкова висока, че строителите се заселили на различните етажи. Там те работели и живели. Това било и причината техните езици да се развият по различен начин. Когато кулата била завършена, духът на Луната се разгневил и изпратил на земята буря. Жителите на сриващата се кула останали там, където паднали. Затова народите имат различни езици.

В днешни дни  на първо място е китайският език, който се говори от 605 милиона, следван от английския с 333  милиона и руския с 206 милиона. Около 192  мил. души говорят испански и хинди. На шесто място е немският език, който е роден  на около 100 милиона души.

 

 

Der Turm in Babel

Warum sprechen die Menschen nicht eine Sprache? Warum gibt es so viele Sprachen? 5000 oder sogar noch mehr?

Oft spielt dabei die Errichtung eines großen Turmes eine Rolle, nämlich des Turmes in Babel.

In der Bibel hatte die ganze Welt am Anfang eine Sprache. Die Menschen lebten zuerst in einem Dorf, mit einer Sprache. Da fanden sie es unbequem, dass der Mond nicht immer schien, um ihre Herden nachts besser bewachen zu können. Sie wollten, dass er Tag und Nacht leuchtet, und bauten deshalb einen Turm zum Mond. Er wurde so hoch, dass die Bauleute sich in den verschiedenen Stockwerken ansiedelten und dort arbeiteten und lebten. Deshalb entwickelten  sich ihre Sprachen auseinander. Als das Werk vollendet war,  erzürnte der Geist im Mond und schickte ihnen einen Sturm. Die Bewohner des einstürzenden Turmes blieben dort, wohin sie fielen. Daher haben die Völker verschiedene Sprachen.

Heutzutage steht das Chinesische, das von 605 Millionen Menschen gesprochen wird, an der Spitze. Mit 333 Millionen folgen die Englische und mit 206 Millionen die russische Sprache. Etwa 192 Millionen Menschen sprechen Spanisch und Hindi. An sechster Stelle folgt die deutsche Sprache, die für rund 100 Millionen Menschen die Muttersprache ist. 

 

 

Превод:  Ивон Матева, 9б

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.